fbpx

PROCESSEN VERBETEREN

WAAROM PROCESSEN VERBETEREN?

Kunnen processen op jouw werkplek ook beter worden ingericht? Bijvoorbeeld omdat je merkt dat:

 • de werkdruk steeds hoger wordt
 • de wachtlijst met patiënten steeds langer wordt?
 • het steeds langer duurt voordat jullie facturen betalen, waardoor er steeds meer vragen via de telefoon binnenkomen?
 • zowel klanten als medewerkers minder tevreden zijn

In onze verbetersessies gaan we samen met teams aan de slag om processen te verbeteren. Jullie zorgen voor de inhoudelijke kennis, wij helpen jullie om weer grip te krijgen.

 

ONZE AANPAK

De slimme verbetersessies plannen we altijd in overleg met onze opdrachtgevers in. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar in essentie is de structuur altijd hetzelfde:processen verbeteren

 • sessies van maximaal vier uur
 • minimaal twee sessies  (afhankelijk van het doel)
 • wij faciliteren de sessie samen met iemand van jouw organisatie
 • tussendoor gaan jullie zelf aan de slag met de afgesproken acties
 • we houden alle acties en afspraken met elkaar bij via handige apps zoals Trello

Ben je op zoek naar een projectleider voor meer structurele inzet? Kijk dan eens op de pagina project- & interim management.

MOGELIJKHEDEN VOOR HET VERBETEREN VAN PROCESSEN:

Bij het verbeteren van processen gaan we aan de slag met één of meerdere van de volgende activiteiten:processen verbeteren

 • Het probleem met elkaar definiëren
 • Een proces in kaart brengen
 • Een oorzaak analyse doen
 • Een verbeterplan opstellen
 • De juiste indicatoren benoemen

We denken graag mee welke sessie(s) voor jullie organisatie op dit moment nuttig zijn. Het is mogelijk om alle stappen te doorlopen, maar afhankelijk van de omvang van het probleem, kunnen we jullie ook helpen met de inzet van een deel van de sessies.


PROBLEEM DEFINIËREN

Het verbeteren van processen begint altijd met een gezamenlijke definitie van het probleem. Dit doen we in onze sessies altijd samen met de opdrachtgever en met het team. Zo zorgen we voor een duidelijk vertrekpunt en draagvlak om te gaan starten. Als dit duidelijk is dan maken we met elkaar afspraken over de scope: we bepalen met elkaar wat we wel oppakken, maar ook wat we niet oppakken. We formuleren een gezamenlijk doel, zodat we het eens zijn in welke richting we gaan verbeteren.

Vervolgens specificeren we de doelstelling van deze verbetering: we bespreken het gewenste resultaat en bepalen hoe het proces hierbij presteert.


 

PROCES IN KAART BRENGEN processen verbeteren

De slimme verbetersessies zetten we in om  processen te verbeteren en meer duidelijkheid te creëren. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer teams graag hun      processen in kaart willen brengen met elkaar. Zo ontstaat er duidelijkheid      over:

 •    wie doet wat
 •    wanneer
 •     en op welke manier

Dit doen we in een value stream map sessie, op bruin papier met stiften en post-its. Om te beginnen brengen we de activtieten uit het proces in kaart. Vervolgens verzamelen we data die het inzicht in het proces ondersteunen. Om een proces goed in kaart te brengen zijn er minstens twee sessies nodig.

Het eindresultaat is dan dat jullie inzicht hebben in jullie werk en dat jullie zelf met een actielijst verder kunnen om het proces logischer in te richten en verspilling te elimineren.


 

EEN OORZAAKANALYSE DOEN

Het succesvol verbeteren processen lukt pas echt als je onderzoekt wat de grondoorzaak van de problemen is. Mensen zijn vaak geneigd om snelle oplossingen te implementeren. Bij het doen van een oorzaakanalyse gaan we met het team opzoek naar de grondoorzaken, zodat we het probleem structureel kunnen aanpakken. Dit doen we met verschillende technieken, bijvoorbeeld een Ishikawa analyse of de 5 x waarom?

Om een goede oorzaakanalyse te kunnen doen, is het belangrijk dat we eerst de juiste gegevens verzamelen. Op basis van (actuele) data gaan we op zoek naar de oorzaak van het probleem, er wordt niet voor niets gezegd: meten is weten. In twee à drie sessies, gaan we aan de slag met:

 • het probleem in kaart brengen
 • een meetplan maken
 • een oorzaakanalyse doen op basis van de metingen

Het team zal tussen de sessies door zelf aan de slag gaan met metingen uitvoeren en data verzamelen. Je weet na deze sessies welk probleem opgelost moet worden om een proces echt te verbeteren.


 

VERBETERPLAN OPSTELLEN

processen verbeterenAls de oorzaken van knelpunten in het proces helder zijn, helpen we jullie  met het opstellen van een verbeterplan. We starten altijd met brainstormen met het team over de mogelijke oplossingen. De meeste kennis bevindt zich namelijk op de werkvloer. Als we de beste oplossingen geselecteerd hebben, helpen we jullie met het vertalen van de oplossing naar een concreet actieplan. Dit is een gestructureerd en transparant plan, waarbij iedereen op elk moment kan zien wat er moet gebeuren of wat er al gedaan is. Jullie kunnen zelf aan de slag met verbeteren. Daarnaast zorgen we er ook voor dat de rest van de organisatie wordt meegenomen in de veranderingen. Op deze manier worden de oplossingen succesvol ingebed in jullie werkwijze.


 

JUISTE INDICATOREN BENOEMEN

Om continu verbeteren toe te passen in je organisatie, is het van belang om constant te sturen op kwaliteit. Het team moet weten wanneer het proces goed presteert en wanneer het gewenste resultaat geleverd wordt. Maar ook wanneer dit niet het geval is. Hierom is het belangrijk om de juiste indicatoren te benoemen. Wij helpen jullie om focus te leggen op datgene waar je op wil sturen en kwaliteit meetbaar te maken. Hierdoor wordt het eenvoudig om stapsgewijs je doelen te behalen, zodat het team of jullie afdeling altijd blijft groeien.

In een sessie van een halve dag gaan wij met de opdrachtgever en een team aan de slag om deze concrete vertaalslag te maken en leveren we een plan op waar iedereen meteen mee aan de slag kan.

 

OPTIMALISATIE ZORGPAD PRADER WILLI

DOEL

Referentie Erasmus MC Lean People
Het aantal patiënten met het Prader Willi-syndroom in het ziekenhuis neemt jaarlijks toe. Daarnaast is de zorg rondom dit syndroom de laatste jaren verschoven van onderzoek naar reguliere (vergoede) zorg. Hierdoor is er langzaam een zorgpad gegroeid wat niet past bij de werkwijze van de rest van het ziekenhuis en wat niet effectief en efficiënt is ingericht. De opdracht was het herinrichten van het zorgpad, waarbij de focus lag op digitaal werken en een juiste financiële afhandeling.

AANPAK

Met een team van arts-onderzoekers, verpleegkundigen, secretaresses en een professor hebben we het proces uitgewerkt en verspillingen geëlimineerd. Vervolgens hebben we elke processtap geanalyseerd en op basis van de analyse de stap opnieuw ingericht.

RESULTAAT

De capaciteit is verdubbeld, doordat het verbeterde proces effectief blijkt. Er kunnen meer patiënten gezien worden in dezelfde tijd. Door het goed inrichten van het EPD werd de informatiestroom duidelijk en werd er minder tijd besteed aan het uitwerken van het spreekuur. Ook kon in het EPD een gezonde financiële stroom worden ingericht, door het onderscheid te maken tussen onderzoekspatiënten en reguliere patiënten.


                                        DATAGESTUURD WERKEN IN HET ONDERWIJS

referentie Nuovo Lean PeopleDOEL

Deze school voor praktijkonderwijs heeft ons gevraagd om er samen voor te zorgen dat ze meer gebruik maken van data. Zo kunnen ze écht onderwijs op maat   bieden. Alle docenten weten dan wat ze     moeten vastleggen over de ontwikkeling van een leerling, in welk systeem en op welk moment ze dat bespreken. Hierdoor worden processen en werkafspraken weer overzichtelijk.

AANPAK

Samen met een team docenten hebben we per leerfase benoemd welke thema’s belangrijk zijn om de groei van een leerling in beeld te brengen. De vier thema’s hebben we vertaald naar indicatoren op basis waarvan we kunnen zeggen: ontwikkelt de leerling zich voldoende en is hij/zij bijvoorbeeld klaar om op stage te gaan? We hebben dit in meerdere sessies met docenten en MT verder uitgewerkt en visueel gemaakt.

RESULTAAT

Het resultaat is dat we de registratie van gegevens flink hebben kunnen terugbrengen tot de essentie en dat er weer ‘lucht’ en overzicht is bij zowel docenten als MT. Er is duidelijk wat we willen zien (en dus meten) voor de individuele leerlingen, maar ook waar we als school op sturen. Zo kan er eenvoudig worden geëvalueerd of het nodig is om (onderwijs)processen aan te passen.


 

VERBETEREN PROCES LEERLINGENVERVOER BIJ DE GEMEENTE

DOEL

Referentie Gemeente zuidplas Lean PeopleJaarlijks komen er veel aanvragen bij de gemeente binnen voor speciaal vervoer van leerlingen. Dit proces vergt erg veel tijd van de betrokkenen en is behoorlijk arbeidsintensief. De opdracht was om het proces zo slim mogelijk in te richten zodat de werkdruk verlaagd werd.

AANPAK

Met een team van WMO-consulenten, beleid- en kwaliteitsadviseurs en administratief medewerkers hebben we het proces volledig uitgewerkt en voorzien van data. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar het aantal aanvragen dat er jaarlijks binnen komt, het aantal formulieren dat niet goed wordt ingevuld en de beschikkingen die worden toegekend.

RESULTAAT

Door deze gegevens zagen we in dat we in bijna 95% dezelfde beschikking afgaven, waardoor we hebben besloten dit te standaardiseren. Door ons nu op de uitzonderingen te richten en het gros van de aanvragen een standaard toekenning te geven besparen we enorm veel tijd. Ook hebben we het proces ontdaan van allerlei administratieve verspillingen (zoals dubbel opslaan) die – door ze nu uitgebreid met elkaar te bespreken – niet langer nodig bleken.


                                              VERBETEREN PROCESSEN SALARISADMINISTRATIE

referentie Vebego Lean People
DOEL

Binnen Vebego komt het voor dat medewerkers met een negatief loon uitdienst gaan. Zij hebben dan te veel salaris ontvangen en moeten dit middels een factuur terugbetalen. Omdat het voorkomen van een negatief loon niet altijd mogelijk is, is het doel van deze verbetering het verkorten van de betaaltermijn van de facturen.

AANPAK

Wij hebben twee kersverse green belts begeleid die dit project hebben uitgevoerd. Door hen te coachen in de aanpak hebben ze een goede probleemanalyse gemaakt en het proces volledig in kaart gebracht. Daardoor kregen we inzichtelijk door welke factoren de lange betaaltermijn werd veroorzaakt. Hierdoor konden we heel gericht verbeteringen doorvoeren.

RESULTAAT

De lange betaaltermijn werd deels veroorzaakt door het (te) laat versturen van de factuur. Deze worden nu eerder verstuurd met een duidelijke uitleg voor de betreffende medewerker. Hierdoor is de betaaltermijn behoorlijk verkort. Het volgende project gaat zich nu richten op het (voor zover mogelijk) steeds meer voorkomen van negatieve lonen!

WIL JE MEER WETEN OVER ONZE VERBETERSESSIES?

Zijn er binnen jouw organisatie processen die niet soepel verlopen? Dan kunnen (een aantal) verbetersessies helpen om deze processen te verbeteren. De verbetersessies die we doen zijn altijd maatwerk. Dit betekent dat we eerst contact met elkaar hebben. In een eerste gesprek willen we graag weten waar jullie nu tegenaan lopen en wat jullie willen bereiken.

Op basis hiervan bekijken we samen welke slim samenwerkenaanpak het beste werkt en hoeveel verbetersessies er nodig zijn. Wij faciliteren in deze sessies de procesverbetering. Dit houdt in dat medewerkers uit het proces zelf meedenken over verbeteringen en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering hiervan. Dit doen we om draagvlak te creëren.  Daarnaast zorgt het ervoor dat ook na de sessies de verbeteringen standhouden.

Wil je graag verder praten over de mogelijkheden binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Roos:

WAAROM PROCESSEN VERBETEREN?

Kunnen processen op jouw werkplek ook beter ingericht? Bijvoorbeeld omdat je merkt dat:

 • de werkdruk steeds hoger wordt
 • de wachtlijst met patiënten steeds langer wordt?
 • het steeds langer duurt voordat jullie facturen betalen, waardoor er steeds meer vragen via de telefoon binnenkomen?
 • zowel klanten als medewerkers minder tevreden zijn

processen verbeteren ii

In onze verbetersessies gaan we samen met teams aan de slag om processen te verbeteren. Jullie zorgen voor de inhoudelijke kennis, wij helpen jullie om weer grip te krijgen.

 

ONZE AANPAK

De slimme verbetersessies plannen we altijd in overleg met onze opdrachtgevers in. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar in essentie is de structuur altijd hetzelfde:

 • sessies van maximaal vier uur
 • minimaal twee sessies  (afhankelijk van het doel)
 • wij faciliteren de sessie samen met iemand van jouw organisatie
 • tussendoor gaan jullie zelf aan de slag met de afgesproken acties
 • we houden alle acties en afspraken met elkaar bij via handige apps zoals Trello

aanpak processen verbeteren ii

Ben je op zoek naar een projectleider voor meer structurele inzet? Kijk dan eens op de pagina project- & interim management.

MOGELIJKHEDEN VOOR HET VERBETEREN VAN PROCESSEN

Bij het verbeteren van processen gaan we aan de slag met één of meerdere van de volgende activiteiten:

 • Het probleem met elkaar definiëren
 • Een proces in kaart brengen
 • Een oorzaak analyse doen
 • Een verbeterplan opstellen
 • De juiste indicatoren benoemen

mogelijkheden Lean People mobiel

We denken graag mee welke sessie(s) voor jullie organisatie op dit moment nuttig zijn. Het is mogelijk om alle stappen te doorlopen, maar afhankelijk van de omvang van het probleem, kunnen we jullie ook helpen met de inzet van een deel van de sessies.


 

PROBLEEM DEFINIËREN

Het verbeteren van processen begint altijd met een gezamenlijke definitie van het probleem. Dit doen we in onze sessies altijd samen met de opdrachtgever en met het team. Zo zorgen we voor een duidelijk vertrekpunt en draagvlak om te gaan starten. Als dit duidelijk is dan maken we met elkaar afspraken over de scope: we bepalen met elkaar wat we wel oppakken, maar ook wat we niet oppakken. We formuleren een gezamenlijk doel, zodat we het eens zijn in welke richting we gaan verbeteren.

Vervolgens specificeren we de doelstelling van deze verbetering: we bespreken het gewenste resultaat en bepalen hoe het proces hierbij presteert.


 

PROCES IN KAART BRENGEN

De slimme verbetersessies zetten we in om  processen te verbeteren en meer      duidelijkheid te creëren. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer teams graag hun      processen in kaart willen brengen met elkaar. Zo ontstaat er duidelijkheid      over:

 •    wie doet wat
 •    wanneer
 •     en op welke manier

proces in kaart brengen Lean People mobiel

Dit doen we in een value stream map sessie, op bruin papier met stiften en post-its. Om te beginnen brengen we de activtieten uit het proces in kaart. Vervolgens verzamelen we data die het inzicht in het proces ondersteunen. Om een proces goed in kaart te brengen zijn er minstens twee sessies nodig.

Het eindresultaat is dan dat jullie inzicht hebben in jullie werk en dat jullie zelf met een actielijst verder kunnen om het proces logischer in te richten en verspilling te elimineren.


 

EEN OORZAAKANALYSE DOEN

Het succesvol verbeteren processen lukt pas echt als je onderzoekt wat de grondoorzaak van de problemen is. Mensen zijn vaak geneigd om snelle oplossingen te implementeren. Bij het doen van een oorzaakanalyse gaan we met het team opzoek naar de grondoorzaken, zodat we het probleem structureel kunnen aanpakken. Dit doen we met verschillende technieken, bijvoorbeeld een Ishikawa analyse of de 5 x waarom?

Om een goede oorzaakanalyse te kunnen doen, is het belangrijk dat we eerst de juiste gegevens verzamelen. Op basis van (actuele) data gaan we op zoek naar de oorzaak van het probleem, er wordt niet voor niets gezegd: meten is weten. In twee à drie sessies, gaan we aan de slag met:

 • het probleem in kaart brengen
 • een meetplan maken
 • een oorzaakanalyse doen op basis van de metingen

Het team zal tussen de sessies door zelf aan de slag gaan met metingen uitvoeren en data verzamelen. Je weet na deze sessies welk probleem opgelost moet worden om een proces echt te verbeteren.

 


verbeterplan opstellen mobiel

 VERBETERPLAN OPSTELLEN

Als de oorzaken van knelpunten in het proces helder zijn, helpen we jullie  met het opstellen van een verbeterplan. We starten altijd met brainstormen met het team over de mogelijke oplossingen. De meeste kennis bevindt zich namelijk op de werkvloer. Als we de beste oplossingen geselecteerd hebben, helpen we jullie met het vertalen van de oplossing naar een concreet actieplan. Dit is een gestructureerd en transparant plan, waarbij iedereen op elk moment kan zien wat er moet gebeuren of wat er al gedaan is. Jullie kunnen zelf aan de slag met verbeteren. Daarnaast zorgen we er ook voor dat de rest van de organisatie wordt meegenomen in de veranderingen. Op deze manier worden de oplossingen succesvol i ngebed in jullie werkwijze.


 

JUISTE INDICATOREN BENOEMEN

Om continu verbeteren toe te passen in je organisatie, is het van belang om constant te sturen op kwaliteit. Het team moet weten wanneer het proces goed presteert en wanneer het gewenste resultaat geleverd wordt. Maar ook wanneer dit niet het geval is. Hierom is het belangrijk om de juiste indicatoren te benoemen. Wij helpen jullie om focus te leggen op datgene waar je op wil sturen en kwaliteit meetbaar te maken. Hierdoor wordt het eenvoudig om stapsgewijs je doelen te behalen, zodat het team of jullie afdeling altijd blijft groeien.

In een sessie van een halve dag gaan wij met de opdrachtgever en een team aan de slag om deze concrete vertaalslag te maken en leveren we een plan op waar iedereen meteen mee aan de slag kan.

 

OPTIMALISATIE ZORGPAD PRADER WILLI

DOEL

Het aantal patiënten met het Prader Willi-syndroom in het ziekenhuis neemt jaarlijks toe. Daarnaast is de zorg rondom dit syndroom de laatste jaren verschoven van onderzoek naar reguliere (vergoede) zorg. Hierdoor is er langzaam een zorgpad gegroeid wat niet past bij de werkwijze van de rest van het ziekenhuis en wat niet effectief en efficiënt is ingericht. De opdracht was het herinrichten van het zorgpad, waarbij de focus lag op digitaal werken en een juiste financiële afhandeling.

AANPAK

Met een team van arts-onderzoekers, verpleegkundigen, secretaresses en een professor hebben we het proces uitgewerkt en verspillingen geëlimineerd. Vervolgens hebben we elke processtap geanalyseerd en op basis van de analyse de stap opnieuw ingericht.

Referentie Erasmus MC Lean People
RESULTAAT

De capaciteit is verdubbeld, doordat het verbeterde proces effectief blijkt. Er kunnen meer patiënten gezien worden in dezelfde tijd. Door het goed inrichten van het EPD werd de informatiestroom duidelijk en werd er minder tijd besteed aan het uitwerken van het spreekuur. Ook kon in het EPD een gezonde financiële stroom worden ingericht, door het onderscheid te maken tussen onderzoekspatiënten en reguliere patiënten.


DATAGESTUURD WERKEN IN HET ONDERWIJS

DOEL

Deze school voor praktijkonderwijs heeft ons gevraagd om er samen voor te zorgen dat ze meer gebruik maken van data. Zo kunnen ze écht onderwijs op maat   bieden. Alle docenten weten dan wat ze     moeten vastleggen over de ontwikkeling van een leerling, in welk systeem en op welk moment ze dat bespreken. Hierdoor worden processen en werkafspraken weer overzichtelijk.

referentie Nuovo Lean People
AANPAK

Samen met een team docenten hebben we per leerfase benoemd welke thema’s belangrijk zijn om de groei van een leerling in beeld te brengen. De vier thema’s hebben we vertaald naar indicatoren op basis waarvan we kunnen zeggen: ontwikkelt de leerling zich voldoende en is hij/zij bijvoorbeeld klaar om op stage te gaan? We hebben dit in meerdere sessies met docenten en MT verder uitgewerkt en visueel gemaakt.

RESULTAAT

Het resultaat is dat we de registratie van gegevens flink hebben kunnen terugbrengen tot de essentie en dat er weer ‘lucht’ en overzicht is bij zowel docenten als MT. Er is duidelijk wat we willen zien (en dus meten) voor de individuele leerlingen, maar ook waar we als school op sturen. Zo kan er eenvoudig worden geëvalueerd of het nodig is om (onderwijs)processen aan te passen.


 

VERBETEREN PROCES LEERLINGENVERVOER BIJ DE GEMEENTE

DOEL

Jaarlijks komen er veel aanvragen bij de gemeente binnen voor speciaal vervoer van leerlingen. Dit proces vergt erg veel tijd van de betrokkenen en is behoorlijk arbeidsintensief. De opdracht was om het proces zo slim mogelijk in te richten zodat de werkdruk verlaagd werd.

Referentie Gemeente zuidplas Lean People
AANPAK

Met een team van WMO-consulenten, beleid- en kwaliteitsadviseurs en administratief medewerkers hebben we het proces volledig uitgewerkt en voorzien van data. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar het aantal aanvragen dat er jaarlijks binnen komt, het aantal formulieren dat niet goed wordt ingevuld en de beschikkingen die worden toegekend.

RESULTAAT

Door deze gegevens zagen we in dat we in bijna 95% dezelfde beschikking afgaven, waardoor we hebben besloten dit te standaardiseren. Door ons nu op de uitzonderingen te richten en het gros van de aanvragen een standaard toekenning te geven besparen we enorm veel tijd. Ook hebben we het proces ontdaan van allerlei administratieve verspillingen (zoals dubbel opslaan) die – door ze nu uitgebreid met elkaar te bespreken – niet langer nodig bleken.


VERBETEREN PROCESSEN SALARISADMINISTRATIE

DOEL

Binnen Vebego komt het voor dat medewerkers met een negatief loon uitdienst gaan. Zij hebben dan te veel salaris ontvangen en moeten dit middels een factuur terugbetalen. Omdat het voorkomen van een negatief loon niet altijd mogelijk is, is het doel van deze verbetering het verkorten van de betaaltermijn van de facturen.

referentie Vebego Lean People
AANPAK

Wij hebben twee kersverse green belts begeleid die dit project hebben uitgevoerd. Door hen te coachen in de aanpak hebben ze een goede probleemanalyse gemaakt en het proces volledig in kaart gebracht. Daardoor kregen we inzichtelijk door welke factoren de lange betaaltermijn werd veroorzaakt. Hierdoor konden we heel gericht verbeteringen doorvoeren.

RESULTAAT

De lange betaaltermijn werd deels veroorzaakt door het (te) laat versturen van de factuur. Deze worden nu eerder verstuurd met een duidelijke uitleg voor de betreffende medewerker. Hierdoor is de betaaltermijn behoorlijk verkort. Het volgende project gaat zich nu richten op het (voor zover mogelijk) steeds meer voorkomen van negatieve lonen!

WIL JE MEER WETEN OVER ONZE VERBETERSESSIES?

Zijn er binnen jouw organisatie processen die niet soepel verlopen? Dan kunnen (een aantal) verbetersessies helpen om deze processen te verbeteren. De verbetersessies die we doen zijn altijd maatwerk. Dit betekent dat we eerst contact met elkaar hebben. In een eerste gesprek willen we graag weten waar jullie nu tegenaan lopen en wat jullie willen bereiken.

Op basis hiervan bekijken we samen welke
aanpak het beste
werkt en hoeveel verbetersessies er nodig zijn. Wij faciliteren in deze sessies de procesverbetering. Dit houdt in dat medewerkers uit het proces zelf meedenken over verbeteringen en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering hiervan. Dit doen we om draagvlak te creëren.  Daarnaast zorgt het ervoor dat ook na de sessies de verbeteringen standhouden.

Contact Roos proces verbeteren ii

Wil je graag verder praten over de mogelijkheden binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Roos ([email protected]/ 06-11010084).